Where We Met?
2019 Art Beijing Theme Exhibition
Nomination Exhibition of Contemporary Image from Post 90s Generation
2019.4.30 – 2019.5.3
Beijing National Agricultural Exhibition Center D3-D6
Project Initiator: Zhao Li
Academic Director: Cai Meng
Participating Artists:
Chen Xin, Chen Xiaoyi, Dong Yanze, Gong Yining, Lu Jiayi, Hu Shuai, Lu Shan, Lin Wanshan, Shao Yixiao, Wu Ziyang, Xie Linyou, Zeng Chen, Zhong Lu, Zhao Qian, Zhao Yu

Works shown: Carnival 2020, The Last Subway